KLØFT Gruppe og individual terapi

KOGNITIV/LØSNINGSFOKUSERT SAMTALEGRUPPE  (KLØFT)        
Samtalemodellen er et tilbud til mennesker som opplever at de til stadighet "går i de samme fellene". Hensikten er å bli kjent med, forstå og endre på fastlåste mønstre - mønstre som ofte har blitt dannet tidlig i livet og som man ikke er bevisst på.  Nye måter å tenke og handle på er blant annet sentrale temaer..                                                                                                                      
Det fokuseres både på tenkemåter, leveregler og bevissthet på følelser.  Det å være i en gruppe kan synliggjøre hvilke roller og tenkemåter som kan være typisk for en selv.

 I GRUPPESAMTALEN i KLØFT er det mulighet til å sammenlikne sin egen livssituasjon med andres, få innblikk i og forstå hvorfor andre gjør som de gjør og få ideer til og se sammenhenger i eget liv. En kan bli bedre kjent med egne tanker, følelser, handlinger og reaksjonsmønstre. Settes i stand til å tenke løsninger fremfor problem, dette gjennom kognitiv løsningsfokusert fokus i møtene.  Deltakelse i gruppe kan videre gi medlemmene økt ordforråd og et språk de kan uttrykke seg på.

 • Mulighet til å velge seg nye mål i livet
  Støtte til å sette fokus på løsning fremfor problemer
  Hjelp til en orientering i nåtid og mot  fremtid
  Strategier for å sikre seg mot tilbakefall
  Hjelp til å lære seg strategier for å opprettholde og forsterke fremgang
  Styrket selvfølelse, og
  bedret evne ti å ivareta seg selv og andre i mellommenneskelige forhold